Algemene Vergadering 2007, Groot-bijgaarden

REISLEIDERS VLAANDEREN vzw
Moorseelsesteenweg 2
8800 Rumbeke-Roeselare
051-22-6060, fax 051-229-273
info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be
www.reisleidersvlaanderen.be
BTW BE 0473.187.477
KBC 467-5380301-89

Dit verslag dient nog ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering 2008,
voorzien 16 januari 2008, te worden voorgelegd.

VERSLAG
Algemene Vergadering
4 februari 2007, 10:30 uur, Carestel Groot-Bijgaarden


Aanwezig: BEKAERT HEIDI, BLOMME JOHAN, BOGAERT BERT, BOUSARD LAUREL, COUCKHUYT DOROTHEE, DECLERCQ BRIGITTE, DENOLF JOZEF, DURANT ERIC, ESPEEL RIET, FRANS GUIDO, GEERKENS FRANS, GERNIERS TREES, GHEYSEN MARK, GHYS ROOS, HEYLEN DESIRE, HOUBRECHTS LUC, HUYSMANS CLEMENT, JANSSENS JEF, KIMPE ROBERT, KOOP PAUL, LAPIERRE FRANS, LOUCKX MARTINE, LUYCKX GUSTAAF, MERMANS PAUL, MOERMAN JEF, OSSEMERCT GUIDO, POLESZCZUK NADIA, PALMANS HERMAN, QUINTYN FRANCINE, SOETEMANS MAURICE, STERCK THEO, VAN HOOF CLAIRE, VAN KOUTEREN JOS, VAN LOO JAN, VAN ROMPAEY LUCIANUS, VANDENABEELE PIERRE, VANDENABEELE RICHARD, VANHOVE LUCIENNE, VERWEIRDER JOHAN, VREVEN JOSEPHINE
Verontschuldigd: BEELEN BOB, BEURMS BRIGITTE, BRUNEEL NICOLE, CEUPPENS WILLIAM (met volmacht), CROUX ANN (met volmacht), DE VYDT DANIELLE (met volmacht), DE WINTER KARINE (met volmacht), DEBACKER JEAN, DENYS DANIEL (met volmacht), DEPAMELAERE GILBERT (met volmacht), DEPPE LUC, DEVIS WIM (met volmacht), DOPCHIE PHILIPPE, DUPONT JEAN-PIERRE, DUPONT PIERRE, GEENS CHRIS, GERRITS JOS, GILLE ROLAND, GLORIEUX LUC, LAUWERS PIERRE, LECOMPTE KURT, MAES SYLVAIN, MICHELS KRIS, ROBBE GUIDO, SCHROYENS MARK, VAN HERPE PATRICK, VAN LAER MARC (met volmacht), VANDE WIELE SONJA, VANDEN BROECKE ROOS, VANWALLEGHEM MAURITS, VERLENT EDDY, VERVECKEN SIMONNE.

Voorzitter Jozef Denolf leidt de vergadering en stelt het Dagelijks Bestuur voor. De aanwezigenlijst wordt ter aftekening doorgegeven.
De dagorde wordt aangenomen.
Verslag Algemene Vergadering 26.02.2006, vroeger reeds doorgestuurd, wordt voorgelezen en goedgekeurd.
Rekeningen 2006 (balans/resultaat):
Verslag door de commissarissen en penningmeester.
Penningmeester Brigitte Declercq deelt mee dat de aangestelde commissarissen, mevr. Francine Quintyn en dhr. Lucianus Van Rompay de boekhoudkundige stukken verifieerden en deze goedkeurden, en licht de overige posten nader toe (o.a. aankoop verplicht boekhoudkundig programma).
Een aantal kosten verklaren zich vooral in het groeiende ledenaantal, dat op 245 leden kwam. Ook de gestegen kosten juridisch advies verklaren zich hierin, maar blijven vooralsnog beduidend laag in consultaties. Algemeen wordt nog voorgesteld die kosten ev. op de betrokken leden te verhalen en opgemerkt dat verplaatsingskosten niet wettelijk zijn, gezien het in vzw gaat om gratis diensten aan leden.
De rekeningen 2006 worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
Budget 2007
De voorzitter wijst hierbij op de voorziene kosten die zich dit jaar weer op Busworld zullen situeren, en verwijst door naar het te volgen agendapunt terzake.
Hij stelt vanuit de Raad van Bestuur evenwel voor om het lidmaatschap na al die jaren van 35 EUR naar 38 EUR op te trekken, hetgeen door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd.
Kwijting
Wordt verleend aan de bestuursleden en de secretaris voor alle handelingen verricht gedurende het boekjaar 2006.
Vervanging bestuursmandaten
Johan Gerkens, Ivo Siebens, Jos Van Kouteren en Piet Vintevogel.
Vanuit Syntra Genk werd dhr. Gerkens in de vzw vervangen door Mevr. Els Deckers, en Syntra Turnhout wordt nu vertegenwoordigd door dhr. Marc van Laer.
De overige vertegenwoordigingen worden in de loop van het jaar verder bekeken gezien de niet-hoogdringendheid.
Oproep tot samenwerking met en inbreng van leden
Voorzitter Denolf doet hierbij een dringende oproep naar de leden toe en hoopt op meer input, suggesties en medewerking, waarvoor alvast dank.
Busworld: reisleiders-zondag 21 oktober 2007
De voorzitter stelt voor om de organisatieformule voor 2007 ev. te wijzigen, in een activiteit op zondagochtend, met koffie-ontvangst, nadien een of twee gastsprekers (bv. nieuwe voorzitter Toerisme Vlaanderen, Mevr. Raymonda Vandyck) gevolgd door lunch en eindigend met een vrij geleid bezoek van Busworld. Deze formule zou meer mensen moeten toelaten aanwezig te zijn, waar de organisatie dan ook op rekent.
Vanuit de aanwezigen komen voorstellen voor onderwerpen: vrijwilligerswerk, betrokkenheid van de pers (meer bekendheid van/voor de vzw), een rondetafelgesprek en het betrekken van de verantwoordelijken in de Europese commissie.
De maandelijkse Nieuwsbrief, nu al enige tijd in verzorgde uitwerking van Johan Verweirder, wordt ook doorgestuurd aan paar honderd mensen, binnen- en buitenland van pers, toerismediensten, toerismescholen, enz.
Activiteiten
Uiteenzetting om video’s naar dvd over te zetten; Eric Durant: theorie op een avond (regionaal?), praktijk in ev. meerdere keren (max. 20 personen). Praktische regeling en locatie verder uit te werken met dhr. Durant.
Bezoek aan Mechelen: manufactuur wandtapijten De Wit, stadswandeling, speelgoedmuseum, Planckendael achter de schermen, site de la Motte; voorstel tot bezoek Mechelen op zaterdag in april (carpoolen).
Bezoek Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen: september.
Rondvraag
Mevr. Vreven die de vzw bij Toerisme Vlaanderen vertegenwoordigt inzake de nieuw-gestructureerde opleiding, de beroepskaart en het officieel statuut rapporteert over de stand van zaken. Na het vele werk met de gidsen zijn nu de reisleiders aan beurt, en werd de vzw in zijn voorstel van voorzitter Denolf gevolgd om de terminologie van de vzw-lidkaart te gebruiken. Het statuut, gebaseerd op het kunstenaarsstatuut kleine vergoedingen, zou binnen een paar maanden kunnen worden afgerond. Tot slot zou vanuit Toerisme Vlaanderen een quality label voor reisleiders en gidsen worden voorzien, haalbaar na opleiding en extra jaarlijkse vorming (december 2010 voor stadsgids).
Toerisme Vlaanderen erkent de FBAA-reisleidersopleiding dus volkomen (wat niet voor alle andere organisaties telt).
Dhr. Theo Sterck stelt voor om alle leden een overzicht te bezorgen van de IATM-allied members; dit wordt als document meegestuurd met het verslag van de Alg. Verg.
Dhr. Johan Verweirder, redactieverantwoordelijke van de vzw-nieuwsbrief dringt extra aan op medewerking van de leden voor de samenstelling van de nieuwsbrief. Met dank bij voorbaat.

Jozef Denolf, voorzitter
Riet Espeel, secretaris.