* Wat zijn de grensbedragen van de toegelaten activiteit voor gepensioneerden (01-01-2004)...

* Gordelplicht in touringcars
* IATM _ werking en leden
* Internet-bdrijvengids: malafide en veroordeeld!
* Italië

Wat zijn de grensbedragen van de toegelaten activiteit voor gepensioneerden?
Op 01-01-2004 werden de grensbedragen voor toegelaten activiteiten voor gepensioneerden als volgt gewijzigd:

bedragen in EUR
rustpensioen
overlevingspensioen
wettelijke pensioenleeftijd
wettelijke pensioenleeftijd
ervoor
vanaf
ervoor

vanaf

werknemer
zonder kinderlast
7.421,57
13.556,68
14.843,13
13.556,68
met kinderlast
11.132,37
17.267,48
18.553,93
17.267,48
zelfstandige
zonder kinderlast
5.937,26
10.845,34
11.874,50
10.845,34
met kinderlast
8.905,89
13.813,97
14.843,13
13.813,97

Wordt het toegelaten grensbedrag overschreden, dan wordt het pensioen met het teveel verdiende bedrag verminderd. Wordt meer dan 115% van het grensbedrag verdiend, dan kan het hele pensioen worden ingetrokken.
*********************************************
Sinds 01-01-2006 mogen gepensioneerden 15% meer bijverdienen, zondat dat dit gevolgen heeft voor hun pensioenrecht. In 2007 komt daar nog eens 10% bovenop.
Voorwaarde is dat de gepensioneerde in rust- of overlevingspensieon de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (mannen 65 jaar, vrouwen 64 jaar); werknemers die voor de leeftijd stoppen met werken, mogen enkel hun huidige loongrens zonder aanvulling behouden. Grensbedragen zijn de bedragen tot dewelke men mag bijverdienen, zonder te moeten inleveren op het pensioen. De volgende regeling wordt derhalve van toepassing:

vanaf 01-01-2007

werknemer of beoefenaar van mandaat, ambt of post 65 jaar en +
bruto-beroepsinkomen

* zonder kinderlast
17.149,20 EUR
* met kinderlast
20.860,00 EUR
werknemer of beoefenaar van mandaat, ambt of post -65 jaar
bruto-beroepsinkomen
* zonder kinderlast
7421,57 EUR
* met kinderlast
11.132,37 EUR
zelfstandige
13.719,35 EUR
Bron: Socmut.be, info 03/2006; geplaatst 20-05-2006.

Gordelplicht in touringcars
Frankrijk: veiligheidsgordel verplicht
De FR-overheid herhaalt dat het dragen van de veiligheidsgordel verplicht is voor alle chauffeurs en passagiers van autocars, zowel voor volwassenen als voor kinderen, op de zetels die uitgerust zijn met een veiligheidsgordel (artikel R 412.1 van het verkeersreglement). Deze verplichting geldt voor alle touringcars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in Frankrijk of in een ander land.
De Franse overheid gaat de controles op de wegen opvoeren. Het niet dragen van de veiligheidsgordel is een 4de-graads-overtreding en wordt bestraft met een forfaitaire boete van 135 EUR.
De verkeerscontroleurs kunnen voor iedere inzittende die geen veiligheidsgordel draagt een bekeuring uitschrijven.
Chauffeur en/of reisleider kunnen de passagiers best duidelijk informeren. Bron: NK nr 1216 – 18-01-2008

IATM (International Association of Tour Managers) en Allied Members.
IATM of "International Association of Tour Managers" kan zich vrij vertaald zien als "Internationale Organisatie van Reisleiders". Dit is een wereldwijde organisatie, met hoofdzetel te Londen die zich tot doel stelt de algemene belangen van de reisleiders te behartigen. De meeste leden zijn reisleiders die hun beroep willen maken in de reisleiding en bijna het ganse jaar met passagiers op weg zijn. Zij werken meestal in het Engels voor maatschappijen als Trafalgar, Cosmos, Grand Circle, enz.
IATM telt drie soorten leden:
- actieve leden (Active Tour Managers): dit zijn de reisleiders die werkelijk aan reisleiding en reisbegeleiding doen.
- geassocieerde leden (Asssociate Members): dit zijn organisaties die professioneel iets te maken hebben met de reisleiding zoals opleidingscentra, reisorganisaties en zelfs enkele hotelketens. De vzw Reisleiders Vlaanderen is lid van IATM en dit is dan ook vermeld in het Engels op de achterzijde van uw lidkaart.
- "verbonden" leden (Allied Members): dit zijn in het algemeen leden zoals firma's, winkels, musea, schouwburgen waar de reisleiders welkom zijn met hun passagiers en op een goede ontvangst kunnen rekenen, als zij hun kenbaar maken als actief of geassocieerd lid.

Leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen ontvingen met hun lidmaatschap een lijst van deze "Allied Member", voornamelijk verspreid over Europa. Het is ten zeerste aan te raden bij een bezoek met uw passagiers deze leden vooraf een telefoontje te geven met uur van aankomst en aantal pax.


IATM Belgium, voorzitter Georges Depoorter.
Internet bedrijvengids (andermaal) veroordeeld
10.000 EUR boete riskeert de reclameronselaar 'internet Bedrijvengids', telkens het nog een zoveelste bedrijf contacteert. Zo bevestigde de Gentse rechtbank van koophandel in een uitspraak.
Ondernemersorganisatie UNIZO kreeg honderden slachtoffers aan de deur, die, zonder het te weten, een aansluitingsformulier bij deze Bedrijvengids hadden ondertekend en voor enkele jaren vasthingen aan dure contracten voor internetreclame. Unizo adviseert de gedupeerden in geen geval te betalen, maar de factuur per aangetekend schrijven te protesteren.
Internet Bedrijvengids werd voor de praktijken dus andermaal veroordeeld. Unizo is tevreden met de uitspraak, maar verwacht ook een strafrechtelijke veroordeling van het brein achter de organisatie. In dit kader loopt reeds een rechtszaak bij de correctionele rechtbank van Eupen, die zich nu dus ook kan baseren op het vonnis van de rechtbank in Gent. Internet Bedrijvengids heeft een eerdere uitspraak van de rechter overigens gepubliceerd op zijn eigen website. 27-02-2008 _ http://www.unizo.be _ http://www.internet-bedrijvengids.be  

ITALIË — Reisleiders uit EU-lidstaten hoeven voor hun opdracht in het buitenland niet langer te beschikken over een lokale vergunning, aldus het Italiaanse Hooggerechtshof in een dispuut tussen een Münchense reisleider en de stad Venetië. De reisleider had destijds een boete van 1446,80 EUR gekregen omdat hij geen lokale vergunning had. Vonnis 1175/06 van 18 mei ll. stelt dat reisleiders die tijdelijk met groepen uit andere EU-landen rondreizen geen lokale vergunning moeten hebben als het gaat om een ‘gesloten rondreis’. Het Hooggerechtshof stelt het Europese recht boven het lokale en erkent de vrijheid van diensten voor reisleiders binnen de EU. I-mail nr 36 - Jrg. 8, 28-09-2006.
EU-Reiseleiter auch ohne örtliche Lizenz.

Das Oberste Gericht in Italien hat entschieden, dass EU-Reiseleiter auch ohne örtliche Lizenz führen dürfen. Reiseleiter aus anderen EU-Ländern benötigen für ihre Tätigkeit im Gastland keine Genehmigung der örtlichen Behörden. Wie der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer bekannt gibt, entschied dies das Oberste Gericht in Italien.
Im Mai 2001 erhielt ein Reiseleiter von Studiosus Reisen München von der Polizei in Venedig ein Strafmandat über 1446,08 Euro wegen unerlaubter Ausübung seiner Tätigkeit. Nachdem der Reiseveranstalter in erster Instanz recht bekam, ging die Stadt Venedig in Berufung.
Das Oberste Gericht Italiens erklärte dann in seinem Grundsatzurteil Nr. 1175/06 vom 18. Mai, dass Reiseleiter eines EU-Herkunftslandes Reisegruppen, die sich vorübergehend während einer ˇgeschlossenen Tour„ in einem anderen EU-Land aufhalten, ohne örtliche Lizenz führen dürfen.
Das Europäische Recht stünde über den regionalen Gesetzen, so die Begründung der Richter. Daher gelte die Dienstleistungsfreiheit für Reiseleiter innerhalb der EU. (tt, 04.09.2006).

De Italiaanse Senaat stemde op 30 maart 2007 een wet ter liberalisering van verschillende aspecten van de economie.
Deze wet wijzigt de verouderde wet over de reisleiders, die groepen verplicht vergezeld te zijn van een lokale gids in het centrum van de meeste historische steden en op meer dan 2500 plaatsen in Italië. Volgens de nieuwe bepalingen mag iedereen die professioneel erkend is in zijn lidstaat van herkomst, diensten verlenen als gids.
Merk op dat de huidige monopoliepositie niet onmiddellijk afgeschaft wordt, aangezien de 20 Italiaanse regio’s hun wetgeving nog moeten aanpassen.
Bestuurslid Eric Durant, lid van de Raad van Bestuur vzw Reisleiders Vlaanderen en gespecialiseerd reisleider op Italië zocht de nieuwe wettekst i.v.m. het gidsen in Italië op: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/070401.htm (heel moeilijk en slechts met diverse trucs bereikbaar)
Legge 2 aprile 2007
n. 40 Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Capo II - Art. 10 Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita´ economiche
N. 4 - Le attivita´di guida turistica e accompagnatore turistico...
LET OP: HET GAAT HEEL SPECIFIEK OVER ARTIKEL 10, PUNT 4 DAT WE U HIERNA ONDERLIJND HERHALEN. EEN NEDERLANDSE VERTALING VOLGT ZODRA BESCHIKBAAR.
DE INTEGRALE WETTEKST VINDT U HIERBOVEN BIJ "wet ter liberalisering" EN WERD PER @NIEUWSBRIEF 04/2007D IN EEN .DOC-BESTAND AAN ALLE @REISLEIDERS DOORGESTUURD.

4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
Vooral de laatste vijf regels zijn belangrijk. De voorgaande handelen over Italianen die willen gidsen. Ik stel er veel hoop op dat zij het zullen zijn die de zaak openbreken naar regionaal niveau toe. Geen enkele Italiaanse rechtbank kan echter deze wet negeren en nog iemand hiervoor veroordelen. Dat er misschien nog pogingen tot intimidatie zullen zijn, valt uiteraard niet te betwijfelen, maar juridisch staan we (diegenen die in orde zijn met hun opleiding en als wettelijk correct werken) nu toch wel heel sterk.

Nederlandse vertaling van de wettekst hierboven
, met onze dank aan Alexis Ramaekers hiervoor!
De activiteiten van toeristische gids of reisbegeleider zoals vastgesteld in artikel 7 van de wet van 29 maart 2001 nr. 135 en de daaropvolgende wijzigingen, kunnen niet onderworpen worden aan een verplichte preventieve goedkeuring op basis van aantallen of van vereisten inzake residentie, de verplichting inzake het in bezit zijn van de vereiste professionele qualificaties, zoals voorzien door de regionale wetgeving, blijft evenwel behouden. Aan personen in het bezit van een titel in letterkunde, met specialisatie kunstgeschiedenis of archeologie of gelijkaardige, kan de uitvoering van de activiteit van toeristische gids niet geweigerd worden, ze mogen tevens niet onderworpen worden aan een bekwaamheidsexamen of andere selectieproeven, uitgezonderd de voorafgaande controle van de talenkennis en kennis van het betrokken domein. Teneinde de kwaliteit van het dienstenaanbod te verbeteren met betrekking tot het betreffende territorium of de thematische contexten, zetten de regioni niet bindende accreditatiesystemen op voor toeristische gidsen gespecialiseerd in een bepaalde site, locaties of sector. Voor personen die houder zijn van een universitaire titel in de toeristische sector of gelijkaardig mag de activiteit van reisgids niet geweigerd worden onder voorbehoud van een voorafgaande controle van de specifieke kennis wanneer deze niet onderwerp is geweest van de studie. De personen opgeleid tot reisgids in de juridische omkadering van de Lidstaat waartoe zij behoren, kunnen volgens het regime van vrije dienstenlevering werken zonder een machtiging noch bevoegdheidsverklaring hetzij van algemene of specifieke aard. @Nieuwsbrief 2007/06a, artikel 11.


Extra info maart 2016
Hier is de site waar de reisleider met specialisatie Italië zich moet wenden om aanvaard te worden als reisleider en om er te mogen werken als reisleider.
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
Let wel: voor sommigen werkt het, voor anderen dan weer niet. Dus best gewoon proberen.
Met dank aan Marina Wouters voor deze info.