* Namaakgoederen
* Occasioneel werken als reisleider

* Ondernemingsloket: zie vergunning aanvragen;
* Ondernemingsnummer en vermelding ervan...
* Opstapplaatsen
* Vergunning aanvragen voor beginnende ondernemers & wat is ondernemingsnummer...
* Organisatie van reizen: wat mag een reisleider (niet) doen...

* Overschrijving Europees systeem.
* Pensioen, en daarnaast nog wat werken als reisleider? Wat te doen...
* Petitie aantal te bewijzen reisleidersdagen voor 2010...

Toeristen krijgen geen boete voor namaakgoederen
BRUSSEL - Toeristen die namaakgoederen binnensmokkelen in België, krijgen daarvoor nog altijd geen boete, ondanks een verstrengde wet die van kracht is sinds 01-10-2007. Dat berichtte vtm dinsdagavond in zijn nieuws.
Ttoeristen met namaakgoederen in hun koffer riskeren dus boetes tot 2500 EUR. Volgens vtm zou echter nog geen enkele boete geïnd zijn, omdat een Koninklijk Besluit ontbreekt. 'We moeten wachten op een Koninklijk Besluit dat de boetes vastlegt', zegt Luc Van de Velde van de dienst Douane en Accijnzen.
Nagemaakte producten worden wel in beslag genomen. 'Voor merkproducten hanteren we een nultolerantie', zegt Els Charlier van de Douane Zaventem. 'Als we merkproducten vinden in een valies, gaan we een dossier opstarten, een proces-verbaal van verhoor afnemen en de merkhouder verwittigen.'
1000 dossiers zijn al opgemaakt, aldus vtm. Wachten dus op een KB, maar ook op de beloofde hulp van 20 militairen.
Op piraterij en namaak staan gevangenisstraffen van 3 maanden tot 3 jaar en geldboetes van 500 tot 2.500 euro. In zware gevallen kan die som zelfs oplopen tot 500.000 EUR. svh _ De Standaard, 14-10-2008.
Occasioneel werken als reisleider...
Wie als afgestudeerd reisleider ook effectief als reisleider wil werken, maar dat slechts op onregelmatige, occasionele basis doet (6 à 8 keer per jaar; een- of tweedaagse)
—> nota opmaken aan autocarist (omschrijving: reisleiding, dag vertrek en terugkeer, en bestemming)
—> inschrijven fiscaal onder "diverse inkomsten" maar je mag daarbij ook kostenota's indienen (boeken, deelname studiereizen...)
—> letten op plafondstelling inzake bijverdiensten voor gepensioneerden
—> aantal vijfdaagse reizen: opletten ! "occasioneel????"
—> afhankelijk van samenwerkingsverbanden met autocarist (in dienst, dimona, contractueel als zelfstandige, enz.)

OndernemingsloketVestigingseenheidsnummer
http://www.vbo-feb.be/files/ondernemingsnummer.pdf: info, zie blz. 14.
Vestigingseenheidsnummers zijn een identificatiesleutel, en moeten enkel worden gebruikt voor enerzijds het melden van wijzigingen m.b.t. één van uw vestigingen aan uw ondernemingsloket of in het kader van de RSZ-aangifte. Raadpleeg uw boekhouder, dan wel een ondernemingsloket.
http://mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/bce_kbo_nl_006.htm: lijst maatschappelijke zetels van de 10 erkende ondernemingsloketten*
http://mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/pdf/Complete_list_nl.pdf: ondernemingsloketten, lijst per provincie

Ondernemingsnummer en vermelding ervan
Ondernemingen in ons land moeten vanaf 01-01-2005 verplicht een ondernemingsnummer gebruiken in al hun relaties met de overheid. Het nummer is een identificatiecode voor de ondernemingen en vervangt het BTW-, het RSZ- en het registratienummer en moet derhalve steeds worden vermeld op alle brieven, facturen en gebouwen vna de bedrijven.
Bedrijven na 01-07-2003 opgericht, hebben reeds zo'n ondernemingsnummer. Koerier, Het Sociaal Verweer, 09-12-2004.
Alle ondernemingen voor 01-07-2003 opgericht, krijgen tot 01-01-2005 de kans om al hun akten, stukken aan te passen aan de nieuwe regeling , waarbij het handelsregister werd afgeschaft en vervangen door het ondernemingsnummer.
Voor de BTW-identificatie dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de afkorting B.T.W. (enkel verrichtingen in België) of door de afkorting B.T.W.-BE (bij ook intracommunautaire verrichtingen).

vroeger per 01-01-2005
ondernemingen natuurlijke persoon
B.T.W. 123-456-789
H.R. Niv. 87.255
BTW (BE) 0123.456.789
handelsvennootschappen - rechtspersonen
B.T.W. - BE 123-456-789
H.R. Brussel 256.678
BTW (BE) 0123.456.789
RPR Brussel
burgerlijke vennootschappen en vzw's
RBV Gent 45.266
RPR Gent
0123-456-789 (vzw's znder btw-hoedanigheid hebben geen verplichting tot vermelding, doch het stelsel dat voor burgerlijke vennootschappen van toepassing is, kan hier op een vrijwillige basis worden nagevolgd).

Vestigingseenheden
het handelsregister van iedere vestigingseenheid moest worden vermeld op het uitstalraam, de voertuigen, enz. de zichtbare vermelding van het ondernemingsnummer op het uitstalraam van iedere vestiging of op de voertuigen volstaat.

Bij de vermelding van het bankrekeningnummer dient het adres van de bankinstelling niet te worden vermeld. De vermelding van het rekeningnummer op ondernemingsdocumenten dient wel voor te komen.
Bij elke grensoverschrijdende facturering van goederen en diensten binnen de Gemeenschap moet een leverancier die betaling door overschrijving aanvaardt, volgens Verordening 2056/2001 ook de IBAN en de BIC van zijn instelling mededelen.
IBAN= International Bank Account Number
BIC= Bank Identifier Code; this code is also known as the SWIFT address.

Bron: SAV News nr. 7, augustus 2004.

vergunning aanvragen voor beginnende ondernemers
Een adres: www.belgium.be
Wie een zaak wil oprichten, kan via het internet alle nodige vergunningen aanvragen; de startersmodule moet de huidige administratieve rompslomp wegwerken.
Na het invullen van het ondernemingsnummer krijgt de ondernmer een lijst van de noodzakelijke vergunningen; na het invullen ervan, worden ze onmiddellijk verstuurd naar de bevoegde instanties. Voorlopig enkel voor horeca en consumentenkredietverstrekkers. Evaluatie van de werking volgt midden 2005.
Dankzij de kruispuntbank kan elkeen die een zaak wil starten, terecht in een van de tien ondernemingsloketten in ons land. Het loket kent aan iedere onderneming een uniek ondernemingsnummer toe waarmee ze door alle administraties worden geïdentificeerd. Dat nummer vervangt het handelsregisternummer, het BTW-nummer en later ook het RSZ-nummer. Bron F.E.T., Koerier 09-12-2004.

Opstapplaatsen
Bertem: vervangen door AC Leuven, richting Luik
Groot-Bijgaarden, Carestel, aanduiding welke kant via Gent-Brussel of Brussel-Gent rijrichting. Er is een overrij-mogelijkheid zodat beide kanten redelijk makkelijk te bereiken zijn. Komende van Gent ga je naar oprit Brussel, maar net voordien rechts is een klein afslagje dat je eigenlijk niet mag gebruiken, maar dat er is om oversteek mogelijk te maken.
Gentbrugge: was altijd de parking van de Holiday Inn, maar die is afgesloten en betalend geworden.
Praktisch en zelfs beter alternatief is afrit nr. 10 Gentbrugge (onder brug) op de E17, waar zich een gratis grote parking bevindt met vlotte af- en oprit autosnelweg.
Kortrijk:
* opstappen aan bushalte, Kinepolis in de rug
. Parkeren kan over rond punt richting Marke of op betalende parking aan overkant Kinepolis (ticket niet vergeten te nemen bij terug ophalen wagen en wegrijden...); 3 EUR/dag.
Om op te rijden: komend van de Doorniksebaan (richting Doornik met Kinepolis en Hallen rechts) aan de lichten rechts draaien (Kinepolis rechts) – juist voor de opstapplaats naar links indraaien (is niet al te breed, tegenrichting dus dwarsen), rechtdoor rechts meedraaien en ticket nemen – en rechts parkeren (dus op parking maar langs de baan) – daar rechtover is Kinepolis, met ook loket om je ticket te valideren wanneer je wil en kan wegrijden).

* Parking Syntra Kortrijk, Doorniksesteenweg 220 (stukje rechtdoor verder dan zijstraat van Kinepolisà


Organisatie van reizen : wat mag een reisleider (niet) doen?
Het secretariaat wordt nog te veel geconfronteerd met problemen die zich stellen doordat reisleiders aangezocht worden om reizen voor verenigingen te organiseren daar waar de wetgever duidelijk stelt dat de organisatie van reizen voorbehouden is aan reisbureau-vergunninghouders. Wij wijzen erop dat u zich ten persoonlijke titel blootstelt aan vervolging indien kan bewezen worden dat u zelf organiseert. Ook vzw’s of feitelijke verenigingen lopen dergelijk risico.
Bovendien zorgen dergelijke situaties achteraf voor nodeloze problemen met autocarondernemers die een deel van hun activiteit “afgesnoept” zien. Indien de reisleiders willen komen tot een positieve verstandhouding met hun opdrachtgevers blijft het adagio van toepassing : “schoenmaker blijf bij uw leest”. Bij de minste twijfel omtrent hetgeen nu wel of niet mag : contacteer aub het secretariaat. DOEN !!! Nieuwsbrief RL VL, 12/2004.

De Europese overschrijving
In het kader van de verdere verwezenlijking van een gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA), werden op 28/01/08 de Europese overschrijving en het nieuwe bijhorende overschrijvingsformulier ingevoerd.
Met dat formulier kunt u overschrijvingen in euro uitvoeren zowel in België als in de overige SEPA-landen, d.w.z. de 27 lidstaten van de Europese Unie alsmede Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
Vanaf januari 2008 namen overheidsinstellingen, ondernemingen en banken het formulier geleidelijk aan in gebruik. Gedurende een beperkte periode zal het nieuwe formulier naast het huidige Belgische formulier bestaan.
Het huidige Belgische formulier verdwijnt volledig tegen eind 2010., dus wat verandert er?

* het nieuwe formulier heeft een rode kleur (voordien oranje);
* het strookje voor de cliënt valt weg;
* de “gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst” komt in de plaats van de memodatum;
* het gebruik van het IBAN en de BIC;
* de verplichte vermelding van de naam van de begunstigde;
* de datum van ondertekening van het formulier valt weg;
* de gegevens betreffende de begunstigde staan onder deze van de opdrachtgever.
Vragen ? zie www.sepabelgium.be _ Bron via FBAA, nr. 1250: FOD Financiën).
Op pensioen, maar wil daarnaast graag nog wat werken als reisleider. Wat te doen?
U dient zich te richten tot sociaal kantoor (NCMV, ABVV, LVD, of zoals in Roeselare “Sodiro”, Sociale Dienst Roeselare) en info vragen over zelfstandige in bijberoep (hoeveel bijverdienen en wat-waar-bij wie te doen…).
Volgens Acerta, Sociaal Verzekeringsfonds, bv. in Gent 09/2641220 moet een zelfstandige in bijberoep ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds, doch is vrijgesteld van bijdrage voor het jaar 2006: 1266,- EUR/jaar voor een werknemer en 2433,93 EUR
voor een gepensionneerde. Info Theo Sterck, 16-01-2007.
Voor leerkrachten met TBS _ TerBeschikkingStelling _ voorafgaand aan rustpensioen geldt volgende regelgeving:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid
=13222

zie 2.10.2. Cumulatie buiten het onderwijs