* Rechten touringcarreizigers
__ bij vertragingen
* REGULARISATIE REISLEIDERS...

* Reisconsulent...
* Reisleiderszetel: door wie te gebruiken
* REISLEIDING IN EU-LIDSTATEN
* Reisleidersorganisaties
* Reisorganisatie
* Rij- en Rusttijden reglementering
* Roken in een touringcar, reglementering terzake...
* Spreken voor groep: hulpmiddel...
* Statuten (2017)
* Telefonie en reisleiders...
* Toegetreden leden

Regularisatie van gidsen en reisleiders.
Cursisten die in de toekomst (2007) afstuderen als gids of reisleider krijgen van Toerisme Vlaanderen een gidsen- of reisleiderskaart, volgens de finaliteit die ze kozen.
Deze kaart is een legitimatiekaart, m.a.w. een beroepskaart, waardoor je kan bewijzen dat je een door Toerisme Vlaanderen erkende toeristische gids of reisleider bent.
Ook de reeds eerder afgestudeerden van de FBAA-toerismecursussen kunnen dergelijke officiële reisleiderskaart bekomen. De Reisleiderspool verwittigt u hierbij dat alle info (brief + in te vullen formuliler) werd doorgestuurd op 22 februari (samen met lidmaatschap vzw Reisleiders Vlaanderen, het reisleiders boekje en nog andere info).
Dit formulier dient ingevuld en samen met twee pasfoto's* teruggestuurd te worden naar de Reisleiderspool, t.a.v. Riet Espeel, Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke-Roeselare, dat alles dan in een keer bij Toerisme Vlaanderen zal afleveren.
*een voor de reisleiderskaart, en een up-date foto voor de reisleiderspool.
Toerisme Vlaanderen voorziet dat alle beroepskaarten kunnen worden opgestuurd rond eind september 2007.

Reisconsulent, gebruik van woord
De term "reisconsulent" kan voor een reisleider niet worden gebruikt, zelfs niet bij indienststelling bij een reisagentschap en het beschikken over een reisbureaulicentie. De term slaat overigens op een omschrijving waar binnen een reisbureau niet wordt aan beantwoord.

REISLEIDING IN EU-LIDSTATEN
There is no specific Regulation on tourist guides. We have the Directive on services and the Directive on the recognition of professional qualifications, which apply to tourist guides and allow them to provide their services temporarily in another Member State without having to be established there or be in possession of professional qualifications (if this is not required in their country of establishment) or to fulfill other stringent criteria. ECTAA, 02/2008.
http://ec.europa.eu/internal_market/services/principles_en.htm
General principles: Freedom to provide services / Freedom of establishment
http://www.serv.be/Publicaties/73.pdf
_
SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)-studie "Beroepsprofiel Reisleider"
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschappelijke_markt#Vrijheid_van_diensten:
gemeenschappelijke EU-markt rond personen, diensten, kapitaal

Tourist guides  

The free movement of tourist guides within the European Union, mainly when they provide their services on a temporary basis, has been problematic for organizers for many years.
In this respect, the Court of Justice of the European Communities ruled in several decisions that compliance with Article 49 of the EC Treaty establishing the free provision of services prevents Member States from subjecting the provision of services by tourist guides who accompany a group of tourists from another Member State to the condition of possessing an authorization (license or other), which implies the acquisition of a specific qualification, when the service provided consists in guiding tourists in places other than museums or historical monuments which can only be visited with a specialized guide.
View case C-180/89, Italy
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0180:EN:HTML
View case C-154/89, France
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0154:EN:HTML
View case C-198/89, Greece
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0198:EN:HTML
View case C-375/92, Spain
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0375:EN:HTML
Despite this case law, some Member States have nonetheless kept restrictions to the free provision of services by tourist guides, for example by adopting extensive lists of sites or historic buildings that may only be visited with a specialized guide, with the consequence that complaints have been submitted to the European Commission.
However, the new Directive 2005/29 on the recognition of professional qualifications should put an end to any form of restrictions imposed by Member States.

Reisleidersorganiaties
IATM _ International Association of Tour Managers Ltd.
IATM Central Office, 397 Walworth Road, GB-London SE17 2AW
T 00-44/20-7703-9154, F 00-44/20-7703-0358
iatm@iatm.co.uk _ http://www.iatm.co.uk _ http://www.iatm.nl
F.E.G. _ FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE GUIDES TOURISTIQUES
European Federation of Tourist Guide Associations

Siège social: rue Fournier 5, FR-92110 Clichy
Secrétariat et correspondance: Greencroft Gardens 33, GB-London NW6 3LN
T 00-44/20-7372-7578, F 00-44/20-7625-9693

feg@touristguides-europe.org _ http://www.feg-touristguides.org (FEG, looking for a tourist guide in Europe: under construction _ 01/2008) _ zie tekst bij F
Looking for a tourist guide in Europe (niet in België en Nederland): www.feg-touristguides.org/tourist/index.html

WFTGA _ WORLD FEDERATION OF TOURIST GUIDE'S ASSOCIATIONS

Registered Office
: C% Wirtschaftskammer Wien,
Stubenring 8-10, AT-1010 Vienne
T 00-43/15-1450 (Ext. 257), F 00-43/1-514.50-1342
Find a qualified tourist guide worldwide (excl. België...) http://wftga.org/page.asp?id=9=
info@wftga.org _ www.wftga.org
APTG _ Association of Professional Tourist Guides
_
The professional association of London's Blue Badge guides
33-37 Moreland Street, GB-London EC1V 8HA
T 00-44/20-7780-4060, F 00-44/20-7780-4142
http://www.aptg.org.uk _ aptg@aptg.org.uk

Reisleiderszetel: door wie te gebruiken
Info: FBAA-NK 1493, dd 10-05-2013
In sommige Europese landen is het gebruik van de reisleidersstoel (incl. eventueel tweede reieleidersstel) verboden te gebruiken door passagiers en/of tweede chauffeur. Hierna een overzicht van de landen waarvan wij de betreffende informatie hebben ontvangen.
Landen
verboden voor passagiers
verboden voor tweede chauffeur
Denemarken
neen
neen
Duitsland
ja
neen
Frankrijk
ja
neen
Groot-Brittannië
ja
neen
Italië
ja
neen
Portugal
ja
neen
Spanje
ja
ja

Roken in een autocar, chauffeur en passagiers
Volgens artikel 26, §5 van het politiereglement (KB 15/09/76) mag de bestuurder wél roken in een voertuig gebruikt voor ongeregeld vervoer.
Volgens artikel 38, §2 moet in een voertuig gebruikt voor ongeregeld vervoer voor niet-rokers een ruimte worden voorbehouden die ten minste de helft van de beschikbare plaatsen omvat. Die ruimte moet zich vooraan in het voertuig bevinden en door middel van pictogrammen zijn aangeduid. Dit betekent dat op de andere helft (achteraan) wél mag worden gerookt door de reizigers.
Dat is de wet.
Daarnaast kan de werkgever wel voor zichzelf beslissen in zijn eigen bedrijf dat al zijn autocars rookvrij moeten zijn. Als hij zoiets oplegt aan zijn passagiers, zal hij dat wellicht ook doen bij zijn chauffeur. Het feit dat er in elke autocar asbakken aanwezig zijn — dat is een voorwaarde voor sterrenkeuring —, maakt het probleem van rookvrije autocars trouwens alleen maar erger. Nieuwsbrief RL VL 07/2004.

Koninklijke Besluiten dd 2005 voorzien evenwel in het verbod tot roken in openbare plaatsen en in de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook. Het is derhalve strikt verboden te roken aan boord van zowel touringcars als bussen. Een rookverbodteken moet worden aangebracht aan de ingang en binnen de voertuigen op voldoende wijze zodat iedereen hiervan kennis kan nemen. ICB, 14-12-2007, NK nr. 1211.

Roken in de bus
Een chauffeur mag roken als hij hiervoor een (schriftelijke) toestemming heeft van zijn werkgeve?????? NEE !!!!
Navraag leverde het volgende resultaat: onder geen enkel beding mag de werknemer roken op de werkvloer; en de werkgever kan geen uitzonderingen toestaan.
Op de vraag als je dan in het buitenland mag roken, was het antwoord evengoed "neen", maar wie zal het daar controleren!! Info Rosseel, 16-01-2006


(Nieuwe) Rij- en rusttijdenreglementering: samen veilig op weg
Op 06-12-2005 bereikten het EU-Parlement en de Raad tijdens een verzoeningsprocedure een akkoord over nieuwe rij- en rusttijdenregels en over de controles hierop (zie ons Flashbericht van 08-12-2005). Op 02-02-2006 werden deze nieuwe regels formeel goedgekeurd door de plenaire vergadering van het EU-Parlement. Ook de Raad aanvaardde diezelfde dag de nieuwe regels. Momenteel worden de verschillende taalversies van de tekst nagekeken door de juristen van de EU-instellingen. De teksten zullen in de loop van 03/2006 ondertekend worden tijdens een officiële ceremonie en worden naar alle verwachting in de loop van 04/2006 gepubliceerd in het Publicatieblad. Met uitzondering van de regels inzake de digitale tachograaf (!), worden de nieuwe rij- en rusttijdenregels van kracht één jaar na de publicatie, dus vermoedelijk in 04/2007.
Hierna volgen de belangrijkste bepalingen van de nieuwe verordening.
DAGELIJKSE RUST
De dagelijkse rust blijft behouden op 11 ononderbroken uren en wordt niet, zoals voorgesteld door het Parlement, opgetrokken tot 12 uur. Momenteel kan deze dagelijkse rust opgesplitst worden in max. drie periodes, waarvan één minstens 8 ononderbroken uren bedraagt en op voorwaarde dat de totale rust 12 uur bedraagt. Krachtens de nieuwe verordening wordt het opsplitsen van de dagelijkse rust beperkt tot 3+ 9 uur.
WEKELIJKSE RUST
De chauffeur zal voortaan verplicht zijn om de twee weken een wekelijkse rust van 45 ononderbroken uren te nemen.
De nieuwe regeling voorziet ook in een uitdrukkelijke afschaffing van de mogelijkheid om bij internationaal ongeregeld vervoer 12 opeenvolgende dagen te rijden; de wekelijkse rust laat dus voor het internationaal rijden niet langer dan zes dagen rijden toe.
ONDERBREKINGEN
Na 4 uur rijden moet de chauffeur een onderbreking nemen van 45 minuten. Deze onderbreking kan opgesplitst worden in 3x 15 min. De Raad stelde voor het huidige systeem van onderbrekingen te vervangen door een ingewikkeld systeem (onderbrekingen van minstens 15 min., berekend op basis van 5 min. onderbreking per begonnen periode van 30 min. rijtijd). Gelukkig heeft men ingezien dat dit systeem onmogelijk toepasbaar is in de praktijk. Het akkoord voorziet nu dat de onderbreking kan opgesplitst worden in 15 min.+ 30 min.
WEKELIJKSE RIJTIJD
De rijtijd wordt beperkt tot 56 uur/week (de huidige verordening voorziet enkel een beperking van de rijtijd tot 90 uur per twee weken).
MEDEVERANTWOORDELIJKHEID
Het principe van de medeverantwoordelijkheid van de hele transportketting wordt ingevoerd.
CONTROLES
Vanaf 2008 zullen de rij- en rusttijden van de laatste 28 dagen gecontroleerd worden. Dit geldt voor zowel de analoge als de digitale tachograaf.
Tijdens wegcontroles kunnen enkel de rij- en rusttijden gecontroleerd worden en niet, zoals oorspronkelijk voorgesteld, de arbeidstijden.
Ingeval van ernstige overtredingen, kan het voertuig geïmmobiliseerd worden.
Er wordt gestreefd naar een harmonisering van de handhaving. Zo zal een comité een gemeenschappelijke classificatie van de overtredingen uitwerken.
Bron : roadwatchers, aangevuld door de FBAA.
Digitale tachograaf en AETR-landen
De amendementen op het AETR-akkoord tot officialisering van de digitale tachograaf in autocars ingeschreven in de EU-landen waar de tachograaf verplicht is, werd vertraagd om procedureredenen. Onder druk van de IRU is een officiële aanbeveling aangenomen opdat de niet-EU AETR-landen* de autocars met een digitale tachograaf aanvaarden vanaf de verplichting in de EU. De controle op de rij- en rusttijden zal gebeuren op basis van de uitgeprinte tickets ondertekend door de chauffeur.
De FBAA heeft de FOD Mobiliteit eveneens gevraagd tussen te komen bij de niet-EU AETR-landen om te melden dat de digitale tachograaf verplicht is op de nieuwe autocars sinds 05-08-2005 en ze bijgevolg te aanvaarden. Bron : FBAA
*Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Moldavië, Roemenië, Rusland, Turkije.
Autocarsector luidt alarmbel, 10-1-2006
Meer dan 1 job op tien zal de komende jaren verdwijnen in de autocarsector. De beroepsorganisatie van autocaruitbaters (FBAA) trekt aan de alarmbel.,,Zo'n 500 van de 4000 jobs zijn de komende jaren bedreigd'', zegt Yves Mannaerts. Autocarchauffeurs mogen vanaf 2007 niet langer dan 12 dagen aan één stuk rijden. Volgens Europa moeten ze om de zes dagen een rustdag krijgen. Volgens Mannaerts betekent dat de zoveelste klap op rij voor de Belgische autocarbedrijven, die steeds grotere concurrentie van Litouwers en Polen te verwerken krijgen. Loonkosten liggen daar een pak lager. bron: De Standaard
De volledige wetgeving i.v.m. rij - en rusttijden staat op de website van het ICB www.icb-institute.be onder de rubriek “verkeersveiligheid”. FBAA, Nieuws in 't Kort, 24-06-2005.

Waisteband emplifier: te koop in winkels van muziekinstallaties; merk Velleman, model PA5, circa 26,95 EUR:

Nr. 38 jaargang 3 - 09/11/2005, © Indicator Adviseurs & Uitgevers - 2005
De prijs van uw mobiliteit
Belgische gsm-bezitters betalen elk jaar 910 miljoen EUR te veel omdat ze niet kiezen voor de goedkoopste formule.
Kan internet u helpen besparen?
1. BestNet http://www.bestnet.be is sinds kort opnieuw up-to-date. In de rubriek Mobiele Telefonie vindt u actuele lijstjes met Proximus-, Mobistar- en Base-tarieven.
http://www.vergelijking.be is nóg overzichtelijker: in gsm - telefonie zijn de tarieven voor prepaidkaarten en abonnementen van alle providers verzameld. U vindt er ook enkele interessante FAQ terug, bv. hoe lang blijft het beltegoed geldig?.
Ook Telonline http://www.telonline.be geeft een goede vergelijking via gsm diensten en onder gsm providers vindt u voor- en nadelen van elke provider.
Op http://www.bellen.com/be worden eveneens tarieven vergeleken, maar deze info was bij ons bezoek niet actueel.
Comparatel http://www.comparatel.be is een Franstalige site die wél up-to-date is en die zich op het eerste gezicht op de Belgische markt richt, maar uiteindelijk draait hier alles rond Franse gsm-operatoren.
2. Tijdens onze zoektocht kwamen we ook terecht bij http://www.gsmtarieven.be. Vergelijkingen van traditionele gsm-operatoren vindt u hier niet, maar u komt er wel te weten hoe u goedkoper kunt bellen via alternatieve providers (rubriek virtual mobile).
Dergelijke info vindt u trouwens ook bij Vergelijking.be (virtuele operatoren).
Handig zijn ook de modules op Speed.be http://www.speed.be, rubriek gsm) en
Test-Aankoop http://www.test-aankoop.be/map/show/102951.htm - enkel voor leden!) die de beste operator en formule vinden op basis van uw belprofiel.
Let op! De gsm-operatoren veranderen hun tarieven geregeld (Proximus deed dit onlangs nog) en de vergelijkings-sites zijn dus niet altijd helemaal up-to-date. Check daarom steeds bij de operator zelf voor u met hem in zee gaat. Tip. Vergeet bovendien niet dat wanneer u overstapt naar een goedkopere provider, u uw huidige gsm-nummer kunt behouden. Deze “nummeroverdracht” kan gratis aangevraagd worden bij de klantendienst van de nieuwe operator.
3. Belt u vaak uit het buitenland? Check dan de “roaming"-tarieven tussen de diverse EU-landen via de Europese Commissie http://europa.eu.int/information_society/roaming. Zo kunt u de goedkoopste combinatie van binnenlandse en buitenlandse gsm-operatoren nagaan.
Vergelijk gsm-tarieven op o.a. Vergelijking.be, BestNet en Telonline. Via Speed.be kunt u zelfs de goedkoopste operator voor uw belprofiel vinden.
Reisorganisatie
Sociaal-culturele verenigingen zonder commerciële bedoelingen zijn vrijgesteld van de reisvergunningsplicht.
Informatief kan in dit geval extra worden vermeld "Deze reis kadert binnen de sociaal-culturele functie van de vzw 'xyz' en is derhalve vrijgesteld van de reisvergunningsplicht."
Wettelijke basis, zie www.fov.be/spip.php?article330 _ 20090723

Toegetreden leden
Kunnen aanvraag indienen bij riet.espeel@busworld.org, gidsen of reisleiders (met tweejarige opleiding tot reisleider) die beschikken over beroepskaart Toerisme Vlaanderen. Zij sturen hiertoe hun CV en kopie berooepskaart in bij Riet Espeel. Voordelen van dit lidmaatschap: alles voordelen van een gewoon lidmaatschap op bijwonen Algemene Vergadering en ontvangen van de @Werkaanbiedingen na. 28-03-2013