Editie 03/ 2003
Editie 07/ 2003
Editie 12/ 2003
terug naar Nieuwsbrieven

Editie 03/ 2003
Beste leden,
Nadat wij op zondag 2 februari jl te Groot-Bijgaarden de jaarlijkse Algemene Vergadering hielden, werd kort daarop een mailing gedaan naar de reisleiders met de vraag om hun lidmaatschapsbijdrage 2003 te willen voldoen. Het deed ons dan ook bijzonder plezier om reeds begin maart te mogen vaststellen dat de kaap van 100 leden opnieuw reeds bereikt is. Wij durven dan ook hopen dat dit jaar opnieuw 150 leden hun vertrouwen zullen stellen in de bestuursploeg.
In opvolging van de wensen van onze leden, verheugt het ons u te melden dat een eerste informeel evenement gepland is via een exclusief bezoek aan VAN HOOL. In deze nieuwsbrief ook nieuws omtrent de nieuwe beheerders in uw vereniging en over het EVC-project.
Laurel Bousard, Voorzitter
Mandaten Raad van Beheer
Op donderdag 13 maart 2003 vond de jongste vergadering van de Raad van Beheer plaats.
Tijdens deze vergadering diende ondermeer beslist te worden welke personen de mandaten van de heren De Winter, Cosyns en Ossemerckt zouden opnemen.
Dit ontslag werd gemeld op de Algemene Vergadering van februari waarbij de leden zowel via de Nieuwsbrief als via een apart rondschrijven van 06/02/2003 de kans kregen om hun kandidatuur in te dienen voor de respectievelijke mandaten (nominatief & afdeling Roeselare). Conform artikel 23 van de statuten diende de vergadering van de Raad van Beheer zich uit te spreken over de bekrachtiging en benoeming van de nieuwe beheerders tot einde mandaat.
Het nominatief mandaat van Guido Ossemerckt werd toegekend aan mevrouw Nadia Poleszcuk, Terboekt 64 A bus 3, 3600 Genk. Mevrouw Poleszcuk is afgestudeerd reisleider (Genk) met specialisatie London, eerste generatie. Zij is tevens secretaris van de reisleidersclub Genk.
Ter invulling van de twee vrijgekomen beheersmandaten via de afdeling Roeselare, kreeg het secretariaat meerdere kandidatuurstellingen binnen de gestelde termijn. Derhalve was de aanduiding van de nieuwe beheerders niet evident. Na rijp beraad werd bij stemming beslist om volgende personen als nieuwe beheerders aan te duiden :
* de Heer Johan Blomme, Colombus 75, 8370 Blankenberge
* de Heer Jos Van Kouteren, Morchovelei 94 B5, 2140 Borgerhout.
Statuut reisleider – EVC-Project
Zoals bekend is het statuut van de reisleider nog steeds geen verworven
feit. Inmiddels is het wel zo dat terzake opnieuw initiatieven genomen
worden teneinde (hopelijk in het najaar) schot in de zaak te krijgen. Zo
werd eind februari de vzw Reisleiders Vlaanderen ervan op de hoogte gebracht
dat een competentiemodel voor de reisleiders dient uitgewerkt in het kader
van het EVC-project. EVC is de afkorting voor Eerder Verworven Competenties
en is een project dat wordt geleid door Toerisme Vlaanderen, Socius en de
VDAB. Samengevat komt het erop neer dat nagegaan wordt -- in samenspraak met
de belangrijkste gesprekspartners -- in welke mate een evaluatietraject kan
ontwikkeld worden waarmee via objectieve criteria personen die de reguliere
opleiding (lees : opleiding tot reisleider) niet volgden toch naar de
toekomst toe een erkenning zouden kunnen krijgen als reisleider. Reisleiders
Vlaanderen volgt de besprekingen verder op.
Reisleiders Vlaanderen naar Van Hool, 25-04-2003
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering en de receptie achteraf, hoorden wij van heel wat leden dat zij het tof zouden vinden mochten de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen elkaar regelmatig ontmoeten. Daarmee bedoelde men niet alleen de infovergaderingen maar men wilde ook graag eens samen op stap gaan. Interessante originele toeristische bestemmingen en nieuwe of vernieuwde bezoekersobjecten stonden daarbij hoog op het verlanglijstje.
Een eerste uitstap wordt dus voorzien op vrijdag 25 april. Weinigen onder jullie hebben waarschijnlijk al de kans gehad om de constructie van een touringcar van chassis tot afgeleverd product van dichtbij bij mee te maken. Welnu, de vzw Reisleiders Vlaanderen is erin geslaagd om voor haar leden een exclusief bezoek aan VAN HOOL te regelen.
Als je je altijd al afgevraagd hebt wat nu precies een zelfdragende carrosserie of een integraalbus is of hoeveel mensen er aan zo’n autocar werken, moet je dus zeker snel inschrijven, want de deelnameprijs is erg democratisch en de plaatsen zijn beperkt.
Programma:
09u45 — Verzameling van de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen in het station van Lier. Transfer naar VAN HOOL, Koningshooikt
10u00 — Audiovisuele introductie gevolgd door een geleid bezoek
12u30 — Korte nabespreking & welkomstdrink
13u00 — Lunch in plaatselijk (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, koffie)
14u30 — Bezoek aan de Zimmertoren met Willy Arras, de voorzitter van het Zimmertorencomité, gevolgd door een stadswandeling door Lier met de voorzitter van de Lierse stadsgidsen.
17u00 — Afscheidsdrink
Dit programma wordt EXCLUSIEF aangeboden aan de leden voor 25 euro. Schrijf deze som dus zo snel mogelijk (uiterlijk tegen 22 april 2003) over op het rekeningnr. van de vzw Reisleiders Vlaanderen 467-5380301-89 met vermelding “Van Hool & Lier”.
Wij verwachten u alvast !
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor deze uitstap, plannen wij ook in het najaar alvast een interessante uitstap, want interessante bestemmingen hebben we nog genoeg in ons hoofd.


editie 07/ 2003
Beste leden,
Op woensdag 25 juni 2003 vond de laatste vergadering plaats van de Raad van Beheer voor het zomerreces. Hoewel het niet gebruikelijk is dat we via nieuwsbrief de beslissingen van de Raad van Beheer systematisch communiceren, wensen wij hierin verandering te brengen. Op deze manier kan u als lid ook effectief weten wat er tijdens deze vergaderingen zoal aan bod komt.
Naast een bespreking van de vorderingen bij het EVC-project (zie hieronder) werd tevens een heel uitgebreide gedachtenwisseling gehouden omtrent de remuneratieproblematiek van de reisleiders. Dit item werd ons immers aangereikt door tal van leden die vinden dat vanuit de vzw hieromtrent standpunt dient ingenomen en meer in het bijzonder een richtprijs dient bepaald te worden. Hierna vindt u een uitgebreide weergave van de bespreking daaromtrent samen met de besluitvorming.
Hieronder vindt u een uitgebreide weergave van de bespreking alsook de finale besluitvorming.
Als bijzonder voordeel, wordt u, als lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen, het overzicht van alle bestemmingen waarover specialisaties werden afgelegd met de naam van de reisleiders op die streken gespecialiseerd zijn, gratis aangeboden.
Wij wensen er u via deze nieuwsbrief ook over te informeren dat in navolging van de Van Hool-uitstap, de eerstvolgende uitstap met de leden gepland is op 27 augustus naar de HST-werken te Antwerpen.
Last but not least nog dit : na een moeilijke periode is Riet terug op kantoor. Voor vele reisleiders zal het wellicht deugd doen haar vertrouwde stem terug te horen. Mocht u bepaalde reacties hebben, vragen of suggesties hebben; één adres : info@reisleidersvlaanderen.be.
U merkt het reeds, deze nieuwsbrief wordt wel een bijzonder goed gevulde portie vakantielectuur. Alvast een zonnige vakantieperiode toegewenst,
met vriendelijke groeten,
Laurel Bousard, Voorzitter

EVC-Project – stand van zaken
EVC is de afkorting voor Eerder Verworven Competenties en is een project dat wordt geleid door Toerisme Vlaanderen, Socius en de VDAB. In een vorige nieuwsbrief rapporteerden wij reeds hierover.
Reisleiders Vlaanderen vzw volgt dit initiatief nauwgezet op teneinde er mede over te waken dat naar de toekomst toe geen scheeftrekkingen zouden ontstaan naar erkenning toe.
Ook naar structurele omkadering toe, wordt verder gewerkt. Zo zal ook de Dienst Vorming van het Ministerie voor Onderwijs, bij de verdere uitwerking hiervan betrokken worden.
Momenteel zijn de opleidingen en competentieprofielen reeds klaar zijn. De toetsen worden momenteel nog voorbereid. Een aantal leden (mevrouw Voeten alsook de heren Peremenas en Huysmans) werkten hier actief aan mee. Tevens volgen zij de sessies tot het opstellen van een portfolio.
Hoewel de evaluatiecriteria gebaseerd worden op de beroepsprofielen van de SERV is op heden nog steeds niet duidelijk is hoe de competentiemeting in de praktijk zal gebeuren.
RIJ- EN RUSTTIJDEN
Op vraag van een aantal leden bereidt het secretariaat momenteel een overzicht voor van de op heden vigerende bepalingen inzake rij- en rusttijden. In een eerstvolgende nieuwsbrief wordt deze gepubliceerd. Beloofd !
WERKOMSTANDIGHEDEN REISLEIDERS : SIGNALEER UW PROBLEMEN !
Van afgestudeerde reisleiders ontvangen wij opnieuw meldingen over moeilijkheden die zij in het buitenland ondervinden bij de uitoefening van hun werk als reisleider.
De laatste brief vermeldde zelfs een behoorlijk hoge boete van 860,66 EUR voor het reisleiden in Italië.
Wij willen u verwittigen dat onze contacten bij de EU-commissie zeer hard bezig zijn om over deze problematiek een volledig dossier voor te bereiden. Mocht uzelf in het verleden of recent moeilijkheden hebben ervaren bij de uitoefening van uw reisleiderswerk, wil ons dan aub verwittigen en ons zoveel mogelijk alle documenten (origineel of kopie) bezorgen waaruit blijkt dat buitenlandse overheden u verhinderen om in hun land als gediplomeerd reisleider op te treden.
REMUNERATIEPROBLEMATIEK REISLEIDERS : wat verdienen wij ?

Op vraag van tal van leden kwam de problematiek van het uitvaardigen van richtlijnen inzake de minimum vergoeding per dag voor reisleiding in de vorige twee vergaderingen van de Raad van Beheer ter sprake.
Tijdens de jongste vergadering werd hieraan een heel uitvoerige discussie gewijd. Tijdens deze discussie werd rekening gehouden met een aantal concrete toetsbare vaststellingen alsook een aantal belangrijke aandachtspunten :
- de resultaten van de enquête van Reisleiders Vlaanderen ( december 2000)
-de resultaten van de contactavond (december 2001) van de afdeling Limburg.
-betreffen de bedragen bruto- of nettovergoedingen ?
-zijn onkosten (verplaatsing, maaltijden, faxen, tel ) al dan niet inbegrepen ?
-een fooi is vrijblijvend en niet verplicht.
-sommige autocaristen betalen hun reisleiders minimaal en geven hen min of meer de opdracht hun verdere verdiensten te halen uit commissies (hetgeen de kwaliteit van de reis niet ten goede komt).
-sommige autocaristen willen geen aangepaste vergoeding betalen omdat ze reisleiding slechts beschouwen als een occasionele activiteit van de betrokkene.
Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het verschil in kwaliteit van de geleverde prestaties met als gevolg dat men snel tot het besluit kwam dat het hanteren van een “standaardtarief” niet haalbaar is.
Een voorstel tot het toepassen van een minimum tarief houdt bovendien het gevaar in zich dat de autocarist zich ook zal beperken tot dit bedrag en dit ten nadele van de "betere " reisleiders die omwille van hun prestaties aanspraak kunnen maken op een hogere vergoeding.
Bovendien is er de onderlinge concurrentie van reisleiders, zowel afgestudeerden als externen die o.a. tegen onkostenvergoeding de reis willen leiden. Het zijn voornamelijk de reisleiders, die onder een redelijk tarief werken, die de marktsituatie als dusdanig verzieken. Tevens is er het gevaar dat de fiscale administratie dergelijke “richtprijs” tegen de reisleiders zal gebruiken.
Het betreft hier een complexe zaak waarbij moet gezocht worden naar een gezond evenwicht tussen kwaliteit en aangepaste vergoeding. Hiervoor is echter geen algemene regeling mogelijk en zal elke reisleider afzonderlijk een overeenkomst moeten bedingen met de opdrachtgever. Hierin verschilt trouwens de situatie van de reisleider sterk met deze van de stadsgidsen die zelden of nooit zelf rechtstreeks met de klant contracteren.
Na uitgebreide gedachtenwisseling en na tussenkomst van alle aanwezige beheerders werd bij unanimiteit volgende beslissingen genomen :
1. naar de autocaristen toe blijft het motto dat kwaliteit moet betaald worden
2. naar “richtprijzen” toe, raadt de vzw Reisleiders Vlaanderen haar leden aan om individueel geen opdrachten te aanvaarden onder de 75 EUR/dag netto (+ eventuele bijkomende vergoeding voor gemaakte kosten)
BELEVENIS VAN EEN REISLEIDER
Onder de rubriek “belevenis van een reisleider” publiceren wij hierna een belevenis of ervaring van één van onze leden. Dit kan een aanzet tot reflectie zijn, stof tot nadenken, of gewoonweg een ervarig die men wil delen in de hoop dat anderen er ook iets uithalen...
Een “aparte” passagier in de autocar.
We kennen “ze” allemaal, of menen te weten wat “Mongooltjes” zijn… of anders gezegd : mensen met het Downsyndroom.
Persoonlijk heb ik lang geworsteld met het feit dat ik niet wist hoe men best met dergelijke mensen diende om te gaan. Tijdens een etentje in een restaurant zag ik een jonge man met het Downsyndroom aan tafel zitten met twee volwassenen. Hij bleek jarig en had dit etentje als verjaardagsgeschenk gevraagd. Mooi om zien hoe netjes hij at en hoe hij gans de avond zat te glunderen. Een van mijn vrienden heeft met zijn tweede echtgenote ook een jonge man met het Downsyndroom onder zijn hoede gekregen. Verschillende contacten hebben mij duidelijk gemaakt dat het niet moeilijk is om met zo’n mensen om te gaan.
In het jaar 2000 kreeg ik tijdens een Schotlandreis een familie op de autocar waarvan de zoon het Downsyndroom had. Als gids benaderde ik hem met het gezegde dat ik twee broers verwachtte volgens de passierlijst. Fier verkondigde hij dat zijn naam “Sandy” was en dat de andere naamgenoot zijn vader was, waarmee hij zeer goede maatjes bleek te zijn. “Sandy” was zijn troetelnaam en hij stond er op om ook zo genoemd te worden.
Ik heb hem behandeld en benaderd als een jonge volwassene.
Hij was het die zijn ouders had overtuigd om een Schotlandreis te maken. Zijn vader was geboren in Northumberland, niet ver van de Schotse grens en zijn moeder was Zwitserse van geboorte. Zij wonen en werken in de Kempen. Sandy sprak en verstond zowel Nederlands als Engels. Sandy had een fototoestel, waarmee hij steeds in de weer was. Hij genoot van de reis als geen ander en kwam uit zichzelf dingen vertellen en vragen stellen.
Een maand later na de reis, kreeg ik van de autocarist het bericht dat er een dringende omslag op het bureau voor mij was afgegeven. Het was een brief van de ouders van Sandy, met bijgevoegde foto’s. Er stond in dat Sandy heel erg genoten had van de Schotland vakantie met mij.
Sandy, die werkte als tuinman voor een Kempische vzw, type beschermde werk-gelegenheid, had zijn enkel gebroken door weg te slippen. Tijdens de behandeling is er wat fout gelopen en Sandy is gestorven aan een embolie.
Ik heb me echt “rot” gevoeld door deze brief en heb een troostvol schrijven naar de ouders, zus en broer gezonden. Kort nadien heb ik de resterende foto’s ook toegestuurd gekregen, nadat zijn laatste filmrolletje ontwikkeld was. Ik zal deze foto’s blijven koesteren met een zeer mooie herinnering aan deze bijzondere jonge man.
De foto’s zijn typische beelden van plaatsen en gebeurtenissen; een volledige reportage van de reis. Menig volwassene en 100 % valide kan nog wat leren van deze fotoreportage. Dit om te zeggen dat mensen met het Downsyndroom niet onderschat mogen worden. Hopelijk kunt u er als lezer van dit artikel “iets” van opsteken, voor het geval u ook eens dergelijke passagier in uw autocar aantreft.
Vaarwel Sandy, ik zal je nooit vergeten…
(ingestuurd door Clement Huysmans, lid Raad van Beheer)

REISLEIDERS VLAANDEREN NAAR HST— WERKEN OP 27 AUGUSTUS
In navolging van de uitstap naar Van Hool en Lier, wordt op 27 augustus een nieuwe uitstap met de leden georganiseerd. Hierna vindt u het programma.
Programma:
09u50 : Verzameling van de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen in Antwerpen, Viséstraat 1, 2060 Antwerpen
10u00 : Ontvangst door mevrouw Leen Driesen - Tucrail
10u15 : Begeleid bezoek aan de HST-werken (aanleg spoorlijnen onder de stad)
12u30 : Lunch in plaatselijk restaurant in Antwerpen
(aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, koffie)
14u00 : Geleid bezoek door Antwerpen
17u00 : Afscheidsdrink
Wellicht zullen we dit keer nog meer inschrijvingen mogen noteren. Houd er dus rekening mee. Snel inschrijven is de boodschap, want de deelnameprijs is erg democratisch en de plaatsen zijn beperkt. First come, first served...
Deelnameprijs : 25 euro.
Schrijf deze som dus zo snel mogelijk (uiterlijk tegen 22 augustus 2003) over op het rekeningnummer van de vzw Reisleiders Vlaanderen 467-5380301-89 met vermelding “HST-Antwerpen”.
In het najaar volgen nog volgende initiatieven waarover u binnenkort meer verneemt :
- zondag 19 oktober : bezoek Busworld & studienamiddag (aansluitend reisleidersavond)
- allerheiligenvakantie : bezoek aan farmaceutisch bedrijf
Wij verwachten u alvast op 27 augustus !


Editie 12/ 2003
Beste leden,
Met het jaareinde in zicht, breekt voor menig reisleider opnieuw een periode aan van rust en het op adem komen van de verschillende reisleidersopdrachten die werden uitgevoerd. Ook voor de leden van de Raad van Beheer wordt het nu iets rustiger hoewel de vervroeging van de verkiezingen en de voorbereiding van de Algemene Vergadering(en) toch nog de nodige tijd vragen.
Vermits dit de laatste nieuwsbrief is van 2003 wensen wij u, via deze weg, van harte te bedanken voor de steun die u ons gaf tijdens het werkingsjaar 2003. Steeds meer leden contacteren het secretariaat met concrete vraagstellingen. In de meerderheid van de gevallen boden wij een passende oplossing. Op vraag van de leden organiseerden wij dit jaar ook twee uitstappen waarop zeer enthousiast werd gereageerd. Ook in 2004 zetten wij dit verder met een eerste bezoek, gepland op 21 februari.
Dankzij Riet Espeel is uw vereniging nu ook “on-line” te bereiken en beschikt zij voortaan over een eigen website. Deze website bewijst meteen zijn nut vermits alle referaten van onze succesvolle debatnamiddag tijdens BUSWORLD hierop terug te vinden zijn. In alle stilte doch niet minder intens werd dit jaar ook verdergewerkt aan het EVC-project (Eerder Verworven Compententies) dat nu stilaan afgerond wordt met de hoop dat het statuut van de reisleiders er nu eindelijk volgend jaar mag komen.
Tenslotte wensen wij er uw aandacht op te vestigen dat de Algemene Vergadering van onze leden zal plaatsvinden op zondagvoormiddag 01 februari 2004 waarbij een nieuwe beheerraad dient verkozen. Traditioneel wordt hier ook onze nieuwjaarsreceptie aan gekoppeld.
Mede namens alle leden van de Raad van Beheer, dank ik alle leden-reisleiders oprecht voor de reacties, steun en blijken van sympathie en wens ik u alvast een gezond en gelukkig 2004 toe !!
Met vriendelijke groeten,
Laurel Bousard, Voorzitter
STUDIENAMIDDAG BUSWORLD

geslaagd en interessant / referaten online op de website www.reisleidersvlaanderen.beDe studienamiddag met het interessante panelgesprek “sociale, fiscale, btw-, juridische en verzekeringsverplichtingen van de reisleider en zijn opdrachtgever” mocht tijdens het jongste Busworld 2003 rekenen op de aanwezigheid van 110 reisleiders (!) waaronder ook een aantal niet-leden die de uiteenzettingen smaakten. Voor hen die op het internet rondsurfen, raden wij dan ook aan om eens een kijkje te nemen op onze website www.reisleidersvlaanderen.be.
Hier vindt u de verschillende referaten terug van deze studienamiddag waaronder:
- “De meerwaarde van de reisleider voor de reiziger en touringcarondernemer in binnen- en buitenland”, door Piet Jonckers,
- sociale verplichtingen door Liesbeth Nowé,
- fiscale verplichtingen door Willy Waeyaert
- juridische en verzekeringsverplichtingen door Gerrit van der Wiele
Ook de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en een model van een arbeidsovereenkomst kan online geraadpleegd worden.
VERKIEZINGEN NIEUWE RAAD VAN BEHEER !!

Tijdens de jongste vergadering van de Raad van Beheer van woensdag 19 november 2003 vond op vraag van een aantal beheerders een gedachtenwisseling plaats omtrent de mandaten binnen de vzw Reisleiders Vlaanderen. In concreto wenst een meerderheid van de leden hun mandaat vrijwillig neer te leggen begin januari. Dit betekent dus dat men de vierjarige termijn van het mandaat die normaliter loopt tot augustus 2004 inkort. De leden van de Raad van Beheer nemen deze beslissing om aan alle (160) leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen de kans te geven te kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de nieuwe beheerraad. Mocht deze verkozen worden in augustus, dan stelt zich immers het probleem dat veel leden niet kunnen deelnemen, vermits zij dan zelf in het buitenland aan het reisleiden zijn.
Alle leden ontvangen eerstdaags per afzonderlijk schrijven een uitnodiging tot kandidatuurstelling voor de nieuwe beheerperiode 2004-2008 conform de statutaire bepalingen. Er wordt gevraagd dat geïnteresseerden hun kandidatuur uiterlijk op 10 januari 2004 indienen.
Midden januari volgt dan de officiële uitnodiging naar de leden tot deelname aan de Algemene Vergadering, alsook het overzicht van de personen die zich kandidaat stelden om in de vernieuwde Raad van Beheer te zetelen. Uiteindelijk heeft u het laatste woord.
Noteer dus alvast de datum van zondag 01 februari 2004 in uw agenda. Na de Algemene Vergadering en de aanduiding van de nieuwe beheerders volgt dan de Nieuwjaarsreceptie in Rest In Motel Groot-Bijgaarden.
REISLEIDERS VLAANDEREN NAAR JANSEN-PHARMACEUTICA
In navolging van de uitstap naar Van Hool en Lier en de uitstap naar de HST-werken, plannen wij onze eerstvolgende uitstap op zaterdag 21 februari 2004. Vermits het een zaterdag is, wordt nu reeds verwacht dat een meerderheid van leden daaraan kan deelnemen. Het zal er dus op aan komen tijdig in te schrijven. Het precieze programma leest u in onze eerstvolgende nieuwsbrief.