editie 01/2005
editie 03/2005
editie 06/2005

terug naar Nieuwsbrieven

editie 01/ 2005
Beste leden,
Namens de leden van de Raad van Beheer en in persoonlijke naam wensen wij u eerst onze beste nieuwjaarswensen over te maken voor een gezond, gelukkig en succesvol 2005 vol reisleidingsplezier.
De afgelopen kerst- en nieuwjaarsperiode werd overschaduwd door de ramp in Azië en ook op het secretariaat van uw vereniging werd de vraag gesteld naar eventueel opstarten van een aparte “Tsunami-rekening”. Dit werd besproken door het Dagelijks Bestuur maar finaal werd beslist om dit niet te doen. Wij hebben er immers het volste vertrouwen in dat onder de reisleiders héél veel mensen reeds hun solidariteit betoonden met de slachtoffers. Voor zij die nog niets gestort hebben, hierbij een warme oproep om een gift, hoe bescheiden ook, over te maken op het nummmer 000-0000012-12.
Een nieuw jaar is traditioneel de aanleiding voor de ontmoeting van onze leden naar aanleiding van de Algemene Vergadering, of beter nog, de nieuwjaarsreceptie die erop volgt. Via aparte mailing krijgt u nog een uitnodiging toegestuurd maar wij melden u graag dat de datum werd vastgelegd op zondag 30 januari 2005 te Ranst.
Eerst is er de Algemene Vergadering met voorstelling van de boekhoudkundige documenten, rondvraag,… en daarna de nieuwjaarsreceptie. Wij hopen opnieuw op een talrijke opkomst.
In 2005 bestaat de vzw Reisleiders Vlaanderen 5 jaar. Een jubileum dat wellicht nog zijn viering zal krijgen en dat er meteen voor zorgt dat wij in januari opnieuw een grote ledenenquête voeren. Alvast een warme oproep om de enquête in te vullen en terug te bezorgen !!
Tot slot en bij wijze van nieuwjaarsverrassing zijn wij verheugd te kunnen melden dat – dankzij Car & Bus Magazine – u als lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen een gunsttarief kan krijgen op dit interessante vakblad. U leest er meer over hieronder.
Wij hopen u op de Algemene Vergadering te mogen verwelkomen en méér nog, hopen dat u ook in 2005 lid zal blijven van uw vereniging. Het is immers enkel dankzij uw steun dat wij kunnen verder werken.
Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter

Voordeeltarief "Car & bus magazine" voor leden vzw Reisleiders Vlaanderen
Het Car & bus magazine, het vakblad van de FBAA, Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren, voorstellen hoeft wellicht voor de meeste reisleiders niet meer.
Wel is het een feit dat het magazine een vrij grondige restyling onderging afgelopen jaar hetgeen tevens resulteerde in een aantal inhoudelijke aanpassingen. Naast de klassieke beroepsmatig gebonden informatie, wordt tevens meer aandacht besteed aan het toerisme.
Zo vindt u in het vakblad artikels over pretparken, nieuwe initiatieven alsook de jongste maanden interessante en uitneembare katerns van een aantal toeristische topsteden. Op vraag van tal van reisleiders werd geïnformeerd of de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen dit vakblad niet aan een voordeeltarief konden krijgen.
Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat de reisleiders die lid zijn van de vzw Reisleiders Vlaanderen het magazine in 2005 kunnen ontvangen aan een voordeelprijs van 30 € /jaarabonnement. De normale abonnementsprijs is er … 62 € !!!
U krijgt hierover binnenkort per afzonderlijk schrijven een brief vanwege Luc Glorieux.
Vzw Reisleiders Vlaanderen wil alvast haar waardering uitspreken voor deze sympathieke geste.
Reisleidersenquête 2005 : Uw mening is belangrijk !!
De vzw Reisleiders Vlaanderen bestaat in 2005, vijf jaar en heeft sinds haar oprichting steeds als hoofddoelstelling de behartiging van de belangen van haar leden, afgestudeerde reisleiders beoogd. Hiertoe werd in 2000 meteen werk gemaakt van het opstellen van een uitgebreide reisleidersenquête waarop méér dan 100 reisleiders reageerden.
De conclusies hiervan resulteerden meteen in de beleidsprioriteiten van de vereniging hetgeen dan weer resulteerde in het verder onderzoek naar de aansprakelijkheid van de reisleider en het uitwerken van een globale verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid. Op heden hebben bijna de helft van alle aangesloten leden (98 reisleiders op 220 leden) deze polis onderschreven.
Een andere belangrijke zaak werd het opstellen van een model van arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst zal in 2005 nog verfijnd worden maar ook hier is het nuttig op te merken dat reeds een aantal reisleiders én opdrachtgevers steeds meer hiernaar teruggrijpen.
Anno 2005 is de Raad van Beheer van uw vereniging van mening dat – vijf jaar na de eerste grote reisleidersenquête – het nuttig is om een nieuwe rondvraag te doen bij alle afgestudeerde reisleiders.
Binnenkort ontvangt u deze enquête. Mogen wij erop aandringen dat zoveel mogelijk leden even de tijd nemen om deze nauwgezet in te vullen en tijdig terug te bezorgen aan het secretariaat ?
Met dank bij voorbaat alvast voor uw medewerking !!
Algemene Vergadering en nieuwjaarsreceptie op 30 JANUARI 2005
Naar gewoonte organiseren wij de Algemene Vergadering van uw vereniging in het voorjaar. Dit is bewust, vermits dit de kans biedt aan de meeste leden om hierop effectief aanwezig te zijn. Ook dit jaar houden we deze bijeenkomst op een zondagvoormiddag. Dankzij de inspanningen van onze bestuurder Bert Bogaert, krijgen wij met de vereniging de kans om onze vergadering te houden in RANST.
De dagorde en locatie krijgt u nog afzonderlijk toegestuurd waarop de klassieke agendapunten staan zoals : rekeningen 2004(balans/resultaat); budget 2005; kwijting; reisleidersenquête 2005;…
De Algemene Vergadering en de Nieuwjaarsreceptie achteraf biedt u de kans om uw collega-reisleiders die u nog niet zag te begroeten en meteen ook van gedachten te wisselen over de zaken die u bezighouden. Als lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen kan u meteen ook tal van bestuursleden hier ontmoeten en hen uw bekommernissen verwoorden.
Wij hopen op een talrijke opkomst maar vragen beleefd om praktische redenen uw al dan niet aanwezigheid op voorhand te willen laten weten via het antwoordformulier dat u bij de uitnodiging zal vinden. Indien gewenst, kan u zich ook laten vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht aan een ander lid van de vereniging.


editie 03/ 2005
Beste leden,
Bijna twee maand na de Algemene Ledenvergadering zijn wij bijzonder verheugd te mogen vaststellen dat het vertrouwen in onze vereniging blijft toenemen.
Dit kunnen wij ervaren uit de tot op heden reeds betaalde lidmaatschappen en de talrijke positieve reacties op onze reisleidersenquête 2005. Bij deze een welgemeend woord van dank aan de leden die hierop reageerden en in sommige gevallen zelf bijzonder uitvoerig hun mening formuleerden. Meteen draagt dit bij tot de ondersteuning en verwezenlijking van één van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging met name het duidelijk aanvoelen van de concrete wensen van onze leden.
De resultaten van de enquête worden momenteel verder verwerkt (met onze bijzondere dank aan Josefine Vreven hiervoor) en binnenkort besproken in de Raad van Bestuur. In een volgende nieuwsbrief zal u hierover verder geïnformeerd worden.
Het secretariaat kreeg tal van reacties op enerzijds een artikel dat op 16 maart verscheen in Het Belang van Limburg en anderzijds op de televisie-uitzendingen op één “Het leven zoals het is : reisbegeleiders”. De inhoud van de uitzending was bedroevend. Wij vonden het dan ook gepast en zelfs noodzakelijk dat wij hierop reageerden via een persbericht.
De integrale tekst van het persbericht vindt u hieronder.Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter

Persbericht verspreid door de vzw Reisleiders Vlaanderen
Het leven zoals het is (of zou moeten zijn) :
géén verwarring aub tussen reisleiders, reisbegeleiders en hosts

Vzw Reisleiders Vlaanderen is de belangrijkste belangenvereniging van gediplomeerde reisleiders in Vlaanderen en verdedigt en vrijwaart de belangen van haar leden-reisleiders op een waardige en actieve manier.
Naar aanleiding van het artikel verschenen in het Belang van Limburg op 16 maart 2005 alsook de TV-uitzendingen “Het leven zoals het is : Reisbegeleiders” op Eén wenst vzw Reisleiders Vlaanderen te wijzen op volgende zaken :
1) Genoemde krant vermeldt dat er geen specifieke opleiding bestaat voor reisleiders. Dit is een aanfluiting van de werkelijkheid. Reeds méér dan 25 jaar worden gemotiveerde personen opgeleid tot reisleiders in vier, door de FBAA* erkende opleidingscentra met name te Genk, Ukkel, Turnhout en Roeselare.
2) De taken van een reisleider, reisbegeleider en host zijn totaal verschillend !! Om de spraakverwarring definitief uit de wereld te helpen, stelde de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) reeds in juni 2002 een duidelijk beroepscompetentieprofiel op.
Dit document werd tevens het verdere werkdocument bij de diverse besprekingen die volgden op zowel het kabinet van de Vlaamse Minister voor Toerisme, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Onderwijs Raad, Dienst Vorming en Onderwijs,… waarbij ernaar gestreefd wordt de verschillende aspecten van de specifieke dienstverlening te inventariseren en te structureren.
Dit document is te consulteren via de website van de serv (www.serv.be -> doorklikken op “serv-thema’s” ->beroepsprofielen -> Informatiebank -> zoeken op beroep - “reisleider”)
3) Reisleiders Vlaanderen wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren van de beschamende vertoning van de reisbegeleiders die tijdens de uitzendingen te zien waren. De inhoud van de uitzendingen is een bewijs dat een degelijke opleiding een absolute noodzaak is voor een kwalitatieve reis(bege)leiding. Als aanbieders van een correcte dienstverlening is het belangrijk dat reisleiders met hun respectieve opdrachtgevers op een constructieve manier kunnen samenwerken. Derhalve is een juiste perceptie van het hoogste belang.
Voor bijkomende info kan u terecht op www.reisleidersvlaanderen.be – www.reisleiders.be of bij voorzitter Jozef Denolf of ondervoorzitter Josefine Vreven; te contacteren via het secretariaat 051-22-6060.
* FBAA : Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren
* EVC : Elders Verworven Competenties


editie 06/ 2005
Beste leden,
Het is de jongste weken bijzonder stil aan de kant van onze leden-reisleiders. En dat is wellicht een goed teken. Het betekent dat tal van jullie weer druk bezig zijn om de rondreis van de reisorganisator/touroperator.. tot een succes te brengen.
Tot op heden blijft het aantal klachten beperkt op het secretariaat. Een tweede positief signaal.
Een andere positieve zaak is de reacties die wij kregen op de reisleidersenquête. Er waren maar liefst 100 (!) reisleiders die de nodige tijd namen om de enquête in detail te beantwoorden. Naast de antwoorden op de gestelde vragen, kregen we tevens een aantal spontane suggesties mee van jullie waarvoor dank.
Een bijzonder en welgemeend woord van dank ook aan onze Ondervoorzitter, Josefine Vreven, die heel wat van haar weekends mocht opofferen om de resultaten van de enquête enigszins overzichtelijk te verwerken. Alle leden die ons hun enquête terugstuurden krijgen meteen dit resultaat in extenso thuisbezorgd. Toch halen we in deze nieuwsbrief ook de belangrijkste opmerkingen en besluiten aan.
Verder in deze nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het ledenbestand van de vzw Reisleiders Vlaanderen. Rekening houdend dat er nog een aantal jong afgestuurde reisleiders zullen bijkomen eind juni, mag duidelijk zijn dat we trots mogen zijn op onze trouwe leden die de werking van de vzw reeds vijf jaar onophoudelijk steunen. Meteen ook een welgemeend dankwoord aan de leden van de Raad van Beheer die zich kostenloos blijven inzetten in ieders belang. Op vraag van een aantal leden, publiceren wij hierna nog eens de samenstelling van de Raad van Beheer. En tenslotte is er ook nog onze debatnamiddag. Deze is in volle voorbereiding. Noteer nu alvast de datum van zondagnamiddag 23 oktober 2005 in uw agenda’s.
Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter

Reisleidersenquête 2005 : belangrijkste opmerkingen/resultaten
Midden januari werd de grote reisleidersenquête 2005 door de vzw Reisleiders Vlaanderen uitgestuurd naar alle gediplomeerde reisleiders. In totaal kregen wij van 100 reisleiders een duidelijk antwoord op de gestelde vragen. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat een regelmatige bevraging van onze reisleiders nuttig is.
Met dergelijke respons kan immers representatief worden gewerkt en kunnen de noden van de reisleiders naar hun correcte waarde worden beoordeeld. De reisleiders die de moeite namen om de volledige enquête in te vullen, krijgen via apart schrijven het totaaloverzicht van de resultaten. Teneinde evenwel ook onze andere leden enigszins inzicht te geven in de enquêteresultaten, worden hierna de belangrijkste trends/opmerkingen opgenomen.
1) 86 % van de respondenten zijn lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen. 14% zijn nog geen lid.
2) Vraag betreffende de officiële specialisatie(s): hier valt op dat een groot aantal respondenten naast de officiële specialisatie ook reisleidingsopdrachten aannemen die niet met hun officiële specialisatie overeenstemmen. Slechts 14 % houdt zich aan zijn/haar behaalde specialisatie.
3) Nog actief als reisleider? 82% van de respondenten werkt momenteel actief als reisleider. Bij zij die momenteel niet actief zijn, wordt gesteld dat dit heel binnenkort opnieuw het geval wordt.
4) “Statuut” reisleidersactiviteiten: bijna 50 % van de reisleidersactiviteit wordt uitgeoefend in het kader van een statuut als zelfstandige in bijberoep
5) Kennis van bestaande wetgeving rond reisleiders in land van specialisatie : 89% blijkt hiervan niet op de hoogte te zijn.
6) Moeilijkheden bij de reisleideractiviteiten: Bij het uitoefenen van de reisleidersactiviteiten komen steeds weer dezelfde moeilijkheden voor op de inmiddels gekende bestemming. Koploper is uiteraard Italië met gesignaleerde problemen in o.m.: Firenze, Siena, Toscane, Venetië, Pompei, Napoli. Ook Frankrijk blijkt uit de enquête problemen op te leveren ondermeer in Pau, Mont St Michel, Versailles, Parijs, Nimes.
Andere bestemmingen zijn Oostenrijk (Wenen, Tirol), Spanje (Sevilla, Toledo); Schotland (Edinburgh); Engeland (York, Canterbury); Slovenië (Ljubliana); Griekenland (Athene, Delfi); Portugal; Budapest en Praag
Tevens wordt gesignaleerd dat problemen sinds 2001 toenamen en dit hoofdzakelijk in musea, kerken, kastelen, maar ook in de stadscentra zijn dat reisleiders problemen ondervinden om vrij voor hun groep te mogen spreken. Meestal zijn het de politie of de plaatselijke gidsen die optreden maar tevens merkwaardig is dat slechts weinigen een proces verbaal meekregen.
7) Wat stelt u zelf voor als minimum brutodagvergoeding (all-in prijs) voor reisleiderswerk.
Hier is een duidelijke tendens te merken dat de meeste reisleiders geen opdrachten meer aanvaarden beneden de
100 €. Systematisch (en geëxtrapol.) zien de resultaten er als volgt uit :

50 tot 74 € 15%
75 tot 99 € 15%
100 tot 124 € 60%
125 tot 150 € 5%
150 tot 200 € 3%

8) Werkt u momenteel op basis van een contract bij het uitoefenen van uw reisleiderswerk?
Ja — 14x
Soms (ja & neen) — 4x
Neen: 70x
Dit resultaat is verwonderlijk en betreurenswaardig. Reisleiders Vlaanderen stelde speciaal voor haar leden een modelcontract op en blijkt dat slechts 14% dit effectief gebruiken. Nochtans zou men veronderstellen dat het zowel voor opdrachtgever als reisleider aangenamer werken is indien van bij het begin de afspraken duidelijk zijn…
9) Waaraan dient de vzw Reisleiders Vlaanderen aandacht te besteden ?
Meest voorkomende suggesties : Statuut (erkenning door EU), de verloningsproblematiek, de samenwerking en contact met touroperators, informatie verstrekking en bestrijden van de oneerlijke concurrentie.
10)Kent u iemand uit de raad van beheer ?
Ja : 58x Neen: 18 x
De volledige resultaten werden inmiddels voorgelegd aan en besproken binnen de Raad van Beheer. Op basis van de genoteerde resultaten, zal de vzw Reisleiders Vlaanderen haar beleidsaccenten verder bijsturen en de prioriteiten overnemen die u als lid naar voren schoof.

Evolutie ledenaantal vzw Reisleiders Vlaanderen

jaar
2001
2002
2003
2004
2005
Aangesloten reisleiders
120
150
162
229
afgesloten op 237

DANK VOOR UW VERTROUWEN !!
Raad van Beheer vzw Reisleider Vlaanderen
Ter herinnering vindt u hierna nogmaals alle namen terug van de beheerders. De coördinaten van deze personen vindt u op de website www.reisleidersvlaanderen.be
FBAA/VRA (1): Luc Glorieux
BAAV (1): Piet Vintevogel (secretaris)
Toerismecursussen Reisleiders (4): Riet Espeel - Gerrit van der Wiele - Sonja Vande Wiele - André Beirnaert
Reisleiders Vlaanderen (3): Laurel Bousard - Johan Verweirder - Jozef Denolf (voorzitter)
Afgestudeerden Roeselare (4): Jean Debacker - Theo Sterck (ondervoorzitter) - Brigitte Declercq (pennningmeester) - Johan Blomme
Afgestudeerden Genk (3): Luc Houbrechts - Josefine Vreven (ondervoorzitter) - Eric Durant
Afgestudeerden Turnhout (2):Bert Bogaert - Clement Huysmans
Afgestudeerden Ukkel (1): Pierre Lauwers
Vormingscentrum Roeselare (1):Gilbert Depamelaere Vormingscentrum Genk (1): Johan Gerkens
Vormingscentrum Turnhout (1):Ivo Siebens Vormingscentrum Ukkel (1): Martine Louckx
Nominatief (2): Nadia Poleszcuk - Jos Van Kouteren
Debatnamiddag vzw Reisleiders Vlaanderen
Wil aub reeds de datum van zondagnamiddag 23 oktober 2005 in uw agenda noteren.
In onze volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover !!