Reisleiders Vlaanderen vzw
Moorseelsesteenweg 2
8800 Roeselare-Rumbeke
051-22-6060 — *09-351-9098, 051-269-710
@reisleiders.vlaanderen
www.reisleidersvlaanderen.be
Ondernemingsnummer BTW-BE- 0473.187.477
kbc 467-5380301-89


V O L M A C H T


Voor de Raad van Beheer
REISLEIDERS VLAANDEREN vzw


dd. ......... / ......... / .........

 

Ondergetekende, .......................................................................................................................

geeft hierbij — conform art. 25§2 van de statuten — volmacht aan

.....................................................................................................................................................

om hem/haar te vertegenwoordigen op de vergadering van de Raad van Beheer Reisleiders Vlaanderen dd.

.......................................................................

en aan alle beraadslagingen deel te nemen, te stemmen over alle onderwerpen van de agenda, alle akten en verslagen te tekenen en al het noodzakelijke te doen, waarbij volmachtgever bekrachtiging van deze handeling belooft.

Gedaan te ........................................................................., dd. ........... / .......... /...................

<goed voor volmacht>
met de hand schrijven en
handtekening plaatsen.


 

.......................................................
handtekening.