CONTRACT TOT REISLEIDING

Overeengekomen wordt tussen:

Naam ...
Adres ...
Tel ... Fax ...
Hierna genoemd de opdrachtgever

en

Naam ...
Adres ...
Tel ... Fax ...
Hierna genoemd de reisleider

I. DE REIS
Bestemming : ...
Vertrekdatum : ... Vertrekplaats : ...
Datum terugkeer : ... Plaats terugkeer : ...
Aantal overnachtingen : ...

II. DE REISLEIDER
1) De reisleider verbindt zich met betrekking tot de hierboven omschreven reis voor de opdrachtgever tot :
(schrappen wat niet past)
* ontwerp van reisprogramma
* concrete voorbereiding van de reis (reservaties e.d.)
* uitvoering en reisleiding
* andere specifieke opdrachten : ...
2) De reisleider is houder van een brevet van “Reisleider FBAA” en staat zelf in voor zijn verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
3) De reisleider maakt met betrekking tot de hem/haar verschuldigde kosten/vergoedingen een nota/factuur op naar de opdrachtgever. (schrappen wat niet past)
4) De reisleider voert zijn opdracht uit in de ... taal. (taal invullen waarin opdracht dient uitgevoerd)
5) De reisleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van en/of beschadiging van bagage.

III. DE OPDRACHTGEVER
1) De opdrachtgever verbindt er zich toe de reisleider zijn/haar opdracht correct te laten uitvoeren zoals overeengekomen.
2) De opdrachtgever vergoedt de reisleider voor zijn/haar uitgevoerde prestaties door :
contante betaling van ... EUR
overschrijving van ... op rekening ... van de reisleider binnen de 14 dagen na uitvoering van de opdracht.
3) De opdrachtgever stelt aan de reisleider:
* een budget ter beschikking van ... EUR voor werkingskosten die door de reisleider zoveel mogelijk met de nodige bewijsstukken zullen gestaafd worden.
* een individuele kamer ter beschikking en verbindt er zich toe de maaltijden voor de reisleider te voorzien.
4) Voor zover de door de reisleider ontworpen en/of voorbereide reis op gestelde datum niet met die reisleider doorgaat, bedraagt de schadeloosstelling ... EUR
5) De opdrachtgever voorziet volgende vergoeding voor de heen- en terugreis tussen de residentie van de reisleider en de plaats van vertrek van de reis : ... EUR.

Aldus opgemaakt te ... op ... in twee exemplaren,
elke partij erkennend één exemplaar ontvangen te hebben.


De opdrachtgever
De reisleider

 

...................................................................................


...................................................................................

VZW REISLEIDERS VLAANDEREN, 11/2003.
Later aangevuld met paar aanvullende opmerkingen.