Moorseelsesteenweg 2 – 8800 Rumbeke-Roeselare
051-22-6060 – 051-269-710 of 09-351-9098 rfax2mail)
reisleiders.vlaanderen@online.be
www.reisleidersvlaanderen.be
BTW BE 0473.187.477
KBC 467-5380301-89
***********************************************************************
REISLEIDERSENQUETE 2005
***********************************************************************
W IJ — — V R A G E N — — U W — — M E D E W E R K I N G

Beste reisleid(st)er,
De vzw Reisleiders Vlaanderen bestaat in 2005, vijf jaar en heeft sinds haar oprichting steeds als hoofddoelstelling de behartiging van de belangen van haar leden, afgestudeerde reisleiders beoogd.
Het eerste wapenfeit van de vereniging was het rondsturen van een uitgebreide enquête waarbij ruime aandacht ging naar de inhoud van de taken die een reisleider krijgt toebedeeld, de belangrijkste knelpunten, verzuchtingen, remuneratie-problematiek, enz. Deze enquête lag meteen aan de basis van de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid die voor onze leden werd afgesloten en ook aan het ter beschikking stellen aan de leden van een "modelovereenkomst tussen reisleider en opdrachtgever”.
Door de Raad van Beheer van vzw Reisleiders Vlaanderen werd beslist om -- vijf jaar na de eerste grote ledenenquête -- eenzelfde rondvraag te doen bij alle afgestudeerde reisleiders ongeacht of ze lid zijn van de vereniging.
Mogen wij u beleefd vragen dat u deze enquête nauwgezet zou willen invullen en terug bezorgt aan het secretariaat uiterlijk op 15 februari 2005 ? Dit kan zowel per post, per fax als per mail.
Met dank alvast voor uw medewerking !!
Jozef Denolf, Voorzitter.

naam :………………………………………............... voornaam .................................................................

adres: ………………………………………………...............................................................................
………………………………………………...........................................................................................

Lid vzw Reisleiders Vlaanderen JA — NEEN
Uw officiële specialisatie(s): ………………………………………………...........
Reisleiderservaringen op (bestemmingen) :
* ………………………………………………...........
* ………………………………………………...........
* ………………………………………………...........

Werkt u momenteel nog actief als reisleider? ja / neen
Oefent u uw reisleidersactiviteiten uit in het kader van een sociaal statuut, en dit als
* loontrekkende ja / neen
* zelfstandige in bijberoep ja / neen
* zelfstandige in hoofdberoep ja / neen
* andere: ................................................................................................................................………

Kent u reisleidersorganisaties in het buitenland? ja / neen
Zo ja, kan u ons ev. namen & adressen bezorgen? ................................................................................ ………………..........………………………………………………......................................................
………………..........………………………………………………......................................................
Nam u rond uw specialisatie reeds deel aan buitenlandse examen? ja / neen
Zo ja, heeft u daartoe opleiding gevolgd, wanneer gebeurde dat en kan u ons kopie bezorgen van formulieren, ev. diploma en vergunning?...................................................................................................

Kent u in het land van uw specialisatie de bestaande wetgeving rond reisleiders (cursus te volgen, vakken te kennen, examens af te leggen, reglementering rond uitoefenen van het werk...)? ja / neen
Zo ja, kan u ons daarvan ev. documenten ter inzage bezorgen? ja / neen

Heeft u zelf ooit moeilijkheden ondervonden bij uw reisleideractiviteiten?
Op de bestemming:………….............................................................................................
Neen / Zo ja,
* periode: …………...................................................................................................................................
* duiding van de plaats: ………….............................................................................................................
* omschrijving: ……………......................................................................................................................
* werd daarbij uitgelegd wat u precies verkeerd deed? ja / neen
* gebeurde dit door officiële ambtenaar? ja / zo neen, door wie dan wel? ............................................
* werd PV opgemaakt? neen/ zo ja, kan u ons kopie daarvan bezorgen? ..............................................

Kan u ons een raming geven van:
* reisleidingsopdrachten met touringcar die u per jaar uitvoert: aantal ………
* gemiddeld aantal dagen per opdracht: ………
* aantal dagen buitenland per jaar: ………
* aantal dagen binnenland per jaar: ………
* eendaagse reizen per jaar: …………........
* meerdaagse reizen per jaar: …………......

Welke moeilijkheden had u ev. al met opdrachtgever (touringcarbedrijf, reisagent, touroperator);
Kan u dit omschrijven ? …………………………………………………………………………..…
…………………………………………..………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………..…………………………………………....................

Uit welke elementen is uw vergoeding samengesteld?
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………..…………………..

Wat stelt u zelf voor als minimum brutodagvergoeding (all-in prijs) voor reisleiderswerk.
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………..………………………………………....................................

Werkt u momenteel op basis van een contract bij het uitoefenen van uw reisleiderswerk? ja / neen

Kan u ons eventueel een specimen van dat contract of die overeenkomst bezorgen? ja / neen

Mogen we u eventueel contacteren voor bijkomende informatie? ja / neen

Hebt u “vertrouwelijke” contacten met opdrachtgevers ? Zo ja, bij welke ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………..………………………………………....................................

Heeft u suggesties om de contacten tussen de opdrachtgevers en de reisleiders te bevorderen ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………..………………………………………....................................

Indien u nog géén lid zou zijn van de vereniging vzw Reisleiders Vlaanderen.
Waarom bent u nog geen lid ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

DE VRAGEN HIERNA ZIJN IN HOOFDZAAK BEDOELD VOOR REISLEIDERS
DIE LID ZIJN
VAN VZW REISLEIDERS VLAANDEREN


Waaraan dient de vzw Reisleiders Vlaanderen aandacht te besteden ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

Ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief van Reisleiders Vlaanderen ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

Wat is uw mening over de inhoud van de nieuwsbrief ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

Is er een duidelijk onderscheid tussen de nieuwsbrief van Reisleiders Vlaanderen en
de @nieuwsbrief van de Toerismecursussen ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

Uitstappen van de vzw Reisleiders Vlaanderen. Nam u reeds deel aan één van onze uitstappen?
…………………………………………………..…………………………………………....................
Moeten we dit in de toekomst blijven organiseren ?
…………………………………………………..…………………………………………....................

Welke was de reden(en) om lid te worden van vzw Reisleiders Vlaanderen ?
m Lidkaart
m Verzekering
m Rechtshulp
m
IJveren voor een statuut voor de reisleider
m andere : ………………..........………………………………………………....................................
m Kent u iemand uit de raad van beheer ? …………………………………………………..……
Is hij/ zij bereikbaar? ………………..........………………………………………………....................

Wat is u mening ivm de opleiding, wat kan eventueel aangepast worden?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

Bent u al naar de jaarlijkse Algemene Vergadering geweest ?
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................
…………………………………………………..…………………………………………....................

!!!! HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING !!!